FAQ

INFORMAȚII GENERALE FOND ONG

Al doilea Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul Fondului ONG România

Granturile SEE 2009-2014

- Runda 2 -


1. Informații generale și obiectivele Fondului ONG în România

Sprijinul acordat societății civile este una dintre prioritățile cheie ale granturilor Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, așa cum se precizează în Memorandum-ul de Înțelegere cu România privind implementarea granturilor SEE 2009-2014.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi este Operatorul Fondului în România, fiind desemnată să implementeze Programul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

Obiectivul general al Fondului ONG în România este “sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă” și va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Programul va contribui la o mai bună guvernare în România prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe marginea politicilor publice și prin măsuri specifice precum cele care vizează corupția și statul de drept.  

Mai mult de o treime din suma alocată pentru granturi acoperă domeniile esenţiale de finanţare privind democrația, drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrația participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitățile sociale, sărăcia și excluziunea (inclusiv în zonele rurale), egalitatea de gen, violență bazată pe gen. În acord cu Memorandumul de Înțelegere pentru România, Programul se va adresa nevoilor specifice ale grupurilor minoritare, în mod special a populației de etnie romă, prin combaterea excluziunii sociale și promovarea implicării comunitare care generează soluții la problemele comunităţii. Mai mult de 20% din alocarea Programului este dedicată furnizării de servicii sociale și de bază grupurilor vulnerabile, iar o importantă alocare financiară este, de asemenea, prevăzută pentru domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice. Peste 10% din fonduri sunt alocate pentru proiecte adresate copiilor și tinerilor.

O alocare financiară separată este destinată activităților care combat discursul instigator la ură, domeniu care prezintă un interes special pentru Program.

În cadrul Programului sunt încurajate relațiile bilaterale cu statele donatoare cu scopul de a facilita relaționarea și colaborarea cu entități din statele donatoare, accesul la cunoaștere şi schimb de experiență.

 

2. Componentele Fondului ONG

Resursele disponibile sunt alocate pe cinci componente, după cum urmează:

Componente

Alocarea totală pentru Runda 2

Subcomponente

Componenta 1. IMPLICARE 

Obiectiv: încurajarea cetățeniei active și participării la viața comunității, asigurarea respectării și aplicării valorilor democratice fundamentale.

2.400.000 Euro

 1.1. Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară

 1.2. Voluntariat

 1.3. Încurajarea valorilor democratice

Componenta 2. JUSTIȚIE SOCIALĂ

Obiectiv: contribuția la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

1.512.635 Euro

 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii

Componenta 3. DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectiv: susținerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor si prin participare publică.

1.400.000 Euro

N/A

Componenta 4. SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ

Obiectiv: creșterea accesului și furnizarea de servicii sociale și de bază pentru grupuri vulnerabile.

3.200.000 Euro

N/A

Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII

Obiectiv: contribuţia la dezvoltarea generală a  sectorului ONG în România şi dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace.

 

1.100.000 Euro

 5.1. Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri

 5.2. Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

 5.3. Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării membrilor / voluntarilor în activitățile organizaţiilor

Informații detaliate privind alocările pe Subcomponente și tipurile de granturi care pot fi acordate sunt prezentate în documentele specifice pentru fiecare dintre Componente.

Vă rugăm să aveţi în vedere că în cadrul fiecărei Componente, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare, vor fi posibile realocări financiare atât între Subcomponente cât și între sumele menţionate pentru acordarea diferitelor tipuri de granturi. De asemenea, fondurile alocate Rundei 1 rămase necheltuite (dacă este cazul) vor fi realocate automat către Runda a doua, crescând astfel suma totală alocată fiecărei componente, față de alocarea inițială.

Recomandăm potențialilor Solicitanți să verifice lista proiectelor contractate în Runda 1 a programului de finanțare, pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura complementaritatea iniţiativelor (acolo unde este cazul).

 

3. Rezultate aşteptate, teme orizontale și aspecte transversale ale Programului de finanţare

Proiectele finanţate în cadrul Programului trebuie să contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele rezultate aşteptate ale Programului:

 • Promovarea cetăţeniei active
 • Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională
 • Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la nivel local, regional şi/sau naţional
 • Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului
 • Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog
 • Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în parteneriat
 • Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental
 • Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă
 • Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către grupurile țintă menționate
 • Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile

Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

Toate proiectele finanțate în cadrul Programului trebuie să respecte următoarele principii:

 • Buna guvernare
 • Dezvoltare durabilă (din perspectivă socială, economică și de mediu)
 • Egalitate de gen

 

4. Solicitanți și parteneri eligibili

Solicitanții  eligibili sunt exclusiv organizaţii nonguvernamentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în România, organizate şi conduse conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţii, fundaţii, federații constituite conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanții eligibili sunt independenți de guvern şi alte autorităţi publice locale, regionale şi naţionale, de entitățile cu scop lucrativ și de partidele politice

Parteneriatul nu este obligatoriu dar este recomandat, în special cu parteneri din statele donatoare. Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entități din: România, statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), state beneficiare (Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania), țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Ucraina, Moldova sau Serbia).

În cazul în care un proiect este implementat în parteneriat cu una sau mai multe astfel de entități, este obligatorie existența unui acord de parteneriat.

Parteneri eligibili sunt organizații neguvernamentale, entităţi publice sau private, comerciale sau non-comerciale. Entităţile publice pot fi autorităţi publice locale şi centrale, instituţii / agenţii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, entităţi teritoriale, universităţi etc. Este obligatoriu ca toţi partenerii să aibă personalitate juridică. De asemenea, organizaţiile interguvernamentale pot fi parteneri dacă se implică activ şi au o contribuţie concretă la implementarea proiectelor.

Toţi solicitanții şi partenerii trebuie să respecte valorile democratice şi drepturile omului.

Doar partenerii organizații neguvernamentale care îndeplinesc aceleași condiții de eligibilitate ca Solicitanții și partenerii autorități publice locale, regionale și naționale pot avea acces la finanțarea nerambursabilă.

Condițiile specifice pentru eligibilitatea solicitanților și a partenerilor, precum şi pentru eligibilitatea activităţilor şi a costurilor sunt prezentate în Ghidul Solicitanţilor corespunzător fiecărei Componente.

 

5. Procedura de aplicare și termenele limită aplicabile

Formularul Cererii de finanțare, Ghidul Solicitanților și celelalte anexe pentru acest Apel pentru Cereri de finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a Programului: www.fondong.fdsc.ro.

Pentru toate Componentele, procedura de aplicare constă în completarea Cererii de finanțare și încarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Documentele în original vor fi solicitate doar pentru propunerile de proiect recomandate spre finanțare în urma procesului de selecție.

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 Cereri de finanțare în cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizație care a contractat şi/sau se află în etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte în cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune în calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finanțare în cadrul Rundei a doua.

Vă rugăm să aveți în vedere că numărul maxim de Cereri de finanțare depuse de către o organizație se referă la toate Componentele lansate în cadrul Rundei a doua, iar numărul de proiecte contractate de o organizație în cadrul Rundei 1 se calculează luând în considerare, de asemenea, toate Componentele lansate în cadrul Rundei 1.

Cererea de finanțare va fi completată online în limba română. Solicitanţii vor avea la dispoziţie minim două luni pentru a pregăti Cererile de finanţare.

Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre procedura de aplicare şi termene limită vor fi disponibile în Ghidul Solicitanţilor corespunzător fiecărei Componente.

Ghidul Solicitanţilor va cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor, raportare si plăţi.

 

6. Informații suplimentare        

Ghidul Solicitanților și anexele specifice pentru prezentul Apel pentru Cereri de finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a Programului: www.fondong.fdsc.ro.

Toți potențialii Solicitanți trebuie să verifice periodic pagina de internet a Programului pentru a avea informații actualizate privind acest Apel pentru Cereri de finanţare sau privind Programul de finanțare.

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până cu nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea termenului limită pentru transmiterea Cererilor de finanţare. Răspunsurile vor fi transmise până cu cel târziu 3 zile lucrătoare înaintea termenului limită de depunere a aplicațiilor.

Informații specifice privind adresa unde pot fi transmise întrebări sunt prezentate pentru fiecare componentă  în fișele corespunzătoare.

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi Solicitanți, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

 

 


Primul Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul Fondului ONG România

Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014

- Runda 1 -

 

1.     Informații generale și obiectivele Fondului ONG în România

Sprijinul acordat societății civile este una dintre prioritățile cheie ale Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, așa cum se precizează în Memorandum-ul de Înțelegere cu România privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi este Operatorul Fondului în România, fiind desemnată să implementeze Programul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

Obiectivul general al Fondului ONG în România este “sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă” și va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Programul va contribui la o mai bună guvernare în România prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe marginea politicilor publice și prin măsuri specifice precum cele care vizează corupția și statul de drept.  

Mai mult de o treime din suma alocată pentru granturi acoperă domeniile esenţiale de finanţare privind democrația, drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrația participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitățile sociale, sărăcia și excluziunea (inclusiv în zonele rurale), egalitatea de gen, violență bazată pe gen. În acord cu Memorandumul de Înțelegere pentru România, Programul se va adresa nevoilor specifice ale grupurilor minoritare, în mod special a populației de etnie romă, prin combaterea excluziunii sociale și promovarea implicării comunitare care generează soluții la problemele comunităţii. Mai mult de 20% din alocarea Programului este dedicată furnizării de servicii sociale și de bază grupurilor vulnerabile, iar o importantă alocare financiară este, de asemenea, prevăzută pentru domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice. Peste 10% din fonduri sunt alocate pentru proiecte adresate copiilor și tinerilor.

O alocare financiară separată este destinată activităților care combat discursul instigator la ură, domeniu care prezintă un interes special pentru Program. Celelalte teme orizontale care sunt adresate de Program sunt extremismul și infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

În cadrul Programului sunt încurajate relațiile bilaterale cu statele donatoare cu scopul de a facilita relaționarea și colaborarea cu entități din statele donatoare, accesul la cunoaștere şi schimb de experiență.

 

2.     Componentele programului

Resursele disponibile sunt alocate pe cinci componente, după cum urmează:

Componente

Alocarea totală pentru Runda 1

Subcomponente

Componenta IMPLICARE 

Obiectiv: încurajarea cetățeniei active și participării la viața comunității, asigurarea respectării și aplicării valorilor democratice fundamentale

3.600.000 Euro

-    Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară

-    Voluntariat

-    Încurajarea valorilor democratice

Componenta JUSTIȚE SOCIALĂ

Obiectiv: contribuția la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

3.780.000 Euro

-  Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

-  Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii

Componenta DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectiv: susținerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor si prin participare publică

2.100.000 Euro

N/A

Componenta SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ

Obiectiv: creșterea accesului și furnizarea de servicii sociale și de bază pentru grupuri vulnerabile

4.800.000 Euro

N/A

Componenta DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII

Obiectiv: contribuţia la dezvoltarea generală a  sectorului ONG în România şi dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace

 

1.650.000 Euro

- Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri

- Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

- Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării membrilor / voluntarilor în activitățile organizaţiilor

 

Informații detaliate privind alocările pe Subcomponente și tipuri de granturi care pot fi acordate sunt prezentate în documentele specifice pentru fiecare dintre Componente.

Vă rugăm să aveţi în vedere că în cadrul fiecărei Componente, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare, vor fi posibile realocări financiare atât între Subcomponente cât și între sumele menţionate pentru acordarea diferitelor tipuri de granturi.

 

3.     Rezultate aşteptate, teme orizontale și aspecte transversale în cadrul Programului

Proiectele finanţate în cadrul Programului trebuie să contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele rezultate aşteptate ale Programului:

-    Promovarea cetăţeniei active

-    Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională

-   Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la nivel local, regional şi/sau naţional

-    Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului

-    Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog

-    Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în parteneriat

-    Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental

-    Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă

-    Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către grupurile țintă menționate

-    Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile

Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

Toate proiectele finanțate în cadrul Programului trebuie să respecte următoarele principii:

·         Buna guvernare

·         Dezvoltare durabilă (din perspectivă socială, economică și de mediu)

·         Egalitate de gen

 

4.      Solicitanți și parteneri eligibili

Solicitanții  eligibili sunt organizaţii nonguvernamentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în România, organizate şi conduse conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţii, fundaţii, federații constituite conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este recomandat, în special cu parteneri din statele donatoare. Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entități din: România, statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), state beneficiare (Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania), țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Ucraina, Moldova sau Serbia).

În cazul în care un proiect este implementat în parteneriat cu una sau mai multe astfel de entități, este obligatorie existența unui acord de parteneriat.

Parteneri eligibili sunt organizații nonguvernamentale, entităţi publice sau private, comerciale sau non-comerciale. Entităţile publice pot fi autorităţi publice locale şi centrale, instituţii / agenţii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, entităţi teritoriale, universităţi etc. Este obligatoriu ca toţi partenerii să aibă personalitate juridică.

De asemenea, organizaţiile interguvernamentale pot fi parteneri dacă se implică activ şi au o contribuţie concretă la implementarea proiectelor.

Solicitanții și partenerii neeligibili sunt partidele politice și instituțiile religioase (cultele religioase, asociațiile religioase înființate în baza Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor), partenerii sociali (sindicate și patronate) sau cooperative distribuitoare de profit. 

Toţi solicitanții şi partenerii trebuie să respecte valorile democratice şi drepturile omului.

Solicitanții sunt încurajați să utilizeze Fondul pentru Relații Bilaterale pentru a identifica partenerii potriviţi din statele donatoare pentru proiectele lor sau pentru a elabora împreună propuneri de proiecte.

Condițiile specifice pentru eligibilitatea solicitanților și a partenerilor, precum şi pentru eligibilitatea activităţilor şi a costurilor sunt prezentate în Ghidul Solicitanţilor corespunzător fiecărei Componente

 

5.     Procedura de aplicare și termenele limită aplicabile

Dosarul Cererii de finanţare va fi transmis în 3 exemplare tipărite (1 original şi 2 copii), în limba română, împreună cu o copie electronică (de exemplu CD) care să cuprindă toate documentele dosarului Cererii de finanţare.

Formularul Cererii de finanțare, Ghidul solicitanților și celelalte anexe pentru acest Apel pentru Cereri de finanțare sunt disponibile online pe pagina de internet a Programului: http://fondong.fdsc.ro.

Dosarul Cererii de finanţare va fi transmis în plic sigilat, prin poşta recomandată, curier sau depunere personală la adresa specificată pentru fiecare Componentă/Sub-Componentă.  În cazul Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ procedura de aplicare constă în două etape: scrisoare de intenție și cererea de finanțare. Scrisoarea de intenție va fi transmisă folosind sistemul de aplicare online.

O etapă suplimentară care trebuie îndeplinită de către toți Solicitanţii – cu excepția celor care aplică pe  Componenta JUSTIȚIE SOCIALĂ - este aceea de a completa un formular online conținând date generale de identificare referitoare la Cererea de finanţare, folosind link-ul următor: http://fondong.fdsc.ro/formular.php.

Toate formularele vor fi completate în limba română.

Solicitanţii vor avea la dispoziţie două luni pentru a-și pregăti Cererile de finanţare, cu excepția Componentei  JUSTIȚIE SOCIALĂ unde Solicitanţii vor dispune de o perioadă de 30 de zile pentru pregătirea Scrisorii de intenție și, ulterior, în cazul în care sunt preselectaţi, vor dispune de o perioadă de 45 de zile pentru a dezvolta aplicația completă.

Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre procedura de aplicare şi termene limită sunt disponibile în Ghidul Solicitanţilor corespunzător fiecărei Componente.

Ghidul Solicitanţilor cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor, raportare si plăţi.